Various images of forestry and PAWS logo (pedagogische arbeit im wald, teaching in the wild)
Sie befinden sich: Projektzusammenfassung

Obsah projektu

Trvalo udržatelný rozvoj má rozhodujúci význam pre vytváranie budúcich perspektív pre ludstvo. Protipólom tohoto poznatku je stále väcšie odcudzovanie cloveka prírode a prírodným procesom. Pritom práve les je priestor, ktorý demonštruje ekológiu, ponúka netušené možnosti ako názorný, výukový študijní objekt.

Je dôležité, aby práve prostredníctvom neho mohli byt informácie o ekológii sprístupnené co najväcšiemu okruhu ludí. Túto úlohu preberajú stále viac lesníci v rámci svojich bežne vykonávaných cinnosti.

Problémom však zostáva, že lesníci nemajú v oblasti odovzdávania vedomosti a pedagogike bud žiadne alebo nedostatocné vzdelanie. Chýbajú im fundované základy pedagogiky a koncepcia, znalost rôznych foriem a metód sprostredkovania vedomosti tak, aby boli schopní adekvátnym spôsobom odovzdávat vlastné poznatky.

Tento problém však nemôže byt riešený cez prostredníka ako sú ucitelia a vychovávatelia, lebo dôležitým atribútom pri odovzdávaní poznatkov je autenticita (deti chcú informácie pocut priamo od lesníka na nie nejakého prostredníka).

Lesníkom dalej chýba také základné pedagogické poznatky, aby mohli vyvíjat koncepcie pre dalšie, nové cielové skupiny (teda nielen deti), ale aj pre postihnuté osoby, seniorov, ako aj všeobecné zásady pre sprostredkovanie informácii.

Situáciu komplikuje nedostatok možnosti vybudovat týchto základov v nezávislosti na case a mieste a súcasnom získaní spätnej väzby.

Ciele projektu

Na základe potrieb, ktoré vyplynuli z rôznych rozhovorov a dotazníkov bol vytýcený ciel projektu zameraný na vytvorenie kurzu, ktorý by sa orientoval na profesijnú cinnost lesníkov. Kurz by mal umožnit lesníkom, aby sa nezávisle na mieste a case mohli formou samoštúdia vzdelávat v oblasti metodiky, pedagogiky a pedagogických koncepcií.

V rámci projektu sa budú riešit nasledujúce problémy :

  1. vytvorenie materiálov pre samoštúdium vo forme CD-ROMu, ucebnice a manuálu
  2. workshopy, pocas ktorých sa úcastníci stretnú pri praktických ukážkach s modelovými situáciami
  3. odborné pedagogické vedenie v priebehu všetkých fáz samoštúdia
  4. vytvorenie webových stránok vrátane FAQ a diskusného fóra

Materiály pre kurz

Vytvorené študijné materiály pre kurz budú mat tento obsah:

  1. Základy pedagogiky a pedagogických koncepcií
  2. Oboznámenie sa so špeciálnymi metódami
  3. Metódy odovzdávania vedomosti (prednáška, hra,…)
  4. Spôsoby práce s rôznymi cielovými skupinami, napr. s detmi, mládežou, dospelými, so skupinami, ktoré majú rôzne špecifické potreby, napr. skupina nevidomých.

Kurz by mal tiež predstavovat další krok vo vývoji spolocných európskych noriem, a tak prispiet k vytváraniu pedagogických kompetencií pri sprostredkovaní dôležitých poznatkov z odboru lesníctvo v strednej Európe.

image of a tree

© 2004 the PAWS project