Various images of forestry and PAWS logo (pedagogische arbeit im wald, teaching in the wild)

Tiivistelmä projektista

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta kestävällä kehityksellä on ratkaiseva merkitys. Ihmiset ovat kuitenkin etääntymässä luonnosta, ja ymmärrys sen prosesseista sekä ihmisen ja luonnon keskinäisestä riippuvuudesta heikkenee. Ekologisena ympäristönä metsä tarjoaa rajoittamattomasti mahdollisuuksia opettamiseen, asioiden havainnollistamiseen ja oppimiseen. On erityisen tärkeää, että tietoa ihmisen ja luonnon välisestä keskinäisestä ekologisesta riippuvuudesta tuodaan mahdollisimman suuren joukon ulottuville. Metsäammattilaiset ovat työtehtäviensä vuoksi yhä enemmän ottaneet tämän tehtävän hoidettavakseen.

Ongelmana on kuitenkin heidän puutteellinen tai kokonaan puuttuva pedagoginen koulutuksensa. Pedagogian perusteissa, kuten tiedosta erilaisista oppimistavoista ja opetusmenetelmistä ja tiedon välittämisen keinoista on kehittämisen paikkoja. Ongelmaa ei voida ratkaista käyttämällä tiedon välittäjinä opettajia tai kouluttajia, sillä näin menetetään tärkeää informaatiota ja ennen kaikkea aitous. Esimerkiksi lapset ottavat tiedon mielellään vastaan suoraan erikoisasiantuntijalta.

Metsäammattilaisilta puuttuu myös tarpeellinen taustatieto siitä, millaisia toimintamalleja uusille kohderyhmille kuten vammaisille ja vanhuksille voisi kehittää. Metsäammattilaisille tarvitaan mahdollisuus kehittää edellä kuvattuja opettamisvalmiuksia ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi oppimisprosessissa opiskelijoiden tulee saada palautetta.

Projektin tavoitteet

Tämän projektin tavoitteena on em. tarpeiden pohjalta kehittää täydennyskoulutuskurssi, joka parantaa metsäammattilaisten toimintavalmiuksia työssään. Kurssin tulisi tarjota heille ajasta ja paikasta riippumaton mahdollisuus lisätä tietoja ja taitoja pedagogiikassa.

Budjetin määrittämissä rajoissa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

  1. Itseopiskelussa käytettävän CD-romin ja sitä tukevan käsikirjan laatiminen
  2. Työpajat, joissa osallistujat voivat toteuttaa käytännössä teoriassa oppimiaan asioita
  3. Tutorohjausta itseopiskeluvaiheen aikana
  4. FAQ:n ja forumin sisältävän internetsivuston perustaminen

Kurssimateriaali

Kurssimateriaaliin tulisi sisältää seuraavat asiat:

  1. Pedagogian periaatteet ja käsitteet
  2. Erityisteemojen eteenpäin vieminen
  3. Tiedon jakamisen menetelmät (luennot, pelit, luonnon havainnointi jne.)
  4. Lasten, nuorten, aikuisten ja erityisryhmien esim. näkövammaisten kanssa työskentely

Kurssin tulisi myös olla askel yhdenmukaisen, eurooppalaisen mallin kehittämisessä. Kurssi myötävaikuttaa sellaisen pedagogisen pätevyyden saavuttamista, mitä metsäammattilainen tarvitsee, jotta hän voi levittää metsään liittyvää tietoa.

image of a tree

© 2004 the PAWS project